Hạnh phúc khi sống trên Fillmore

Tôi thường không chọn âm nhạc xung quanh, nhưng album này có đủ sự đa dạng và kết cấu mà nó có được tôi.
Hạnh phúc khi sống trên Fillmore