Chick Quest-Vs Galore

Vì vậy, tôi thích kỷ lục này, đặc biệt là Spaghetti Western Tune Girl On Fire.
Vs. Galore by gà nhiệm vụ