Big Boi sườn Mashup Mondays

Nếu bất kỳ loại nào bạn hiểu Boi của Outkast đã xuất bản bản mashup của riêng anh ấy vào mỗi thứ Hai cũng như bạn đã nói với tôi, tôi không thích bạn.

Đối với mọi người khác, hãy kiểm tra điều này