Bạn có thể ghi nhớ cuốn truyện tranh đầu tiên của bạn không?

Xuất bản này được nộp theo:

Trang chủ nổi bật,
Các cuộc phỏng vấn cũng như các cột

Sonic the Hedgehog

bởi Miles “Okpank” Perzewski

Như tôi tin về câu hỏi này, tôi chỉ có thể tin về một vài truyện tranh, tuy nhiên không phải là một trong những điều cụ thể đứng đầu là lần đầu tiên. Có vẻ như là một câu hỏi khó. Có rất nhiều truyện tranh ngoài kia, nó hơi khó nhớ đối với tôi. Khi tôi tin rằng một chút, hai loạt duy nhất có thể là Batman hoặc Sonic the Hedgehog. Không có gì đứng ngoài để thu hẹp nó xuống bất kỳ loại thậm chí nhiều hơn thế. Tôi luôn thấy mọi người sáng tác về truyện tranh đầu tiên của họ cũng như chính xác cách nó đưa họ đến phương tiện. Đối với tôi, tôi chỉ có vẻ như có điều đó. Tôi tin rằng tôi có thể nhớ lại anime đầu tiên tôi đã xem, tuy nhiên tôi cũng không cụ thể 100% về điều đó. Vì vậy, bất kỳ loại bạn có ghi nhớ hay không?